Reception ประจำ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64
เลขานุการผู้บริหาร ประจำ สนญ.ทิตาราม ซ. รัชดาภิเษก 58 (ก่อนถึงแยกประชานุกูล)
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ประจำ สนญ.ทิตาราม ซ.รัชดาภิเษก 58 (ก่อนถึงแยกประชานุกูล)
IT Support ประจำ สนญ.ทิตาราม ซ. รัชดาภิเษก 58 (ก่อนถึงแยกประชานุกูล)
จนท.บัญชีต้นทุนอาวุโส ประจำ ออฟฟิศอาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
Programmer ประจำ ออฟฟิศพหลโยธินซอย 8 (BTS อารีย์)
Reception ประจำ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (BTS เพลินจิต)
บริการรับทำบัญชีเงินเดือน (Payroll Outsource Service)
บริการรับฝากพนักงานทดลองงาน (Probation Staff Service)
บริการจัดหาพนักงานชั่วคราว (Temporary Staff Service)
บริการรับจ้างเหมาแรงงาน (Manpower Outsource Service)
อ่านต่อ  
 
บริการรับจ้างเหมาแรงงาน (Manpower Outsource Service)
เป็นการให้บริการโดยตัดตอน (Outsource) ความรับผิดชอบในหน่วยงานหรือบางตำแหน่งงานที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งพนักงานจะถือว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถตกลงกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ หน้าที่ของพนักงาน

บริการจัดหาพนักงานชั่วคราว (Temporary Staff Service)
สำหรับลูกค้าที่มีความจำเป็นจะต้องการใช้พนักงานเป็นการชั่วคราวที่มีลักษณะงานเป็นโครงการ หรือมีระยะเวลาการทำงานแน่นอน เช่น งานป้อนข้อมูล

บริการรับฝากพนักงานทดลองงาน (Probation Staff Service)
บริษัทฯ จะจัดหาพนักงานในตำแหน่งงานที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งมีคุณสมบัติ และความสามารถเบื้องต้นตามที่ลูกค้ากำหนด เข้าไปปฏิบัติงานให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถตกลงระยะเวลาทดลองงานที่เหมาะสมได้

บริการรับทำบัญชีเงินเดือน (Payroll Outsource Service)
บริษัทฯ มีการให้บริการรับทำบัญชีเงินเดือนเป็น 2 ลักษณะ
1.บริการจัดทำบัญชีเงินเดือน (Payroll Outside Service)
2.บริการหน่วยงานทำเงินเดือน (Payroll Turnkey System Service)

 
ทิตาราม กรุ๊ป.
9/47 ซอยรัชดาภิเษก 56 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 0-2831-7888 Fax. 0-2831-7831
2010 © Copyright. Thitaram Group. All rights reserved.