Reception ประจำ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64
เลขานุการผู้บริหาร ประจำ สนญ.ทิตาราม ซ. รัชดาภิเษก 58 (ก่อนถึงแยกประชานุกูล)
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ประจำ สนญ.ทิตาราม ซ.รัชดาภิเษก 58 (ก่อนถึงแยกประชานุกูล)
IT Support ประจำ สนญ.ทิตาราม ซ. รัชดาภิเษก 58 (ก่อนถึงแยกประชานุกูล)
จนท.บัญชีต้นทุนอาวุโส ประจำ ออฟฟิศอาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
Programmer ประจำ ออฟฟิศพหลโยธินซอย 8 (BTS อารีย์)
Reception ประจำ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (BTS เพลินจิต)
บริการรับทำบัญชีเงินเดือน (Payroll Outsource Service)
บริการรับฝากพนักงานทดลองงาน (Probation Staff Service)
บริการจัดหาพนักงานชั่วคราว (Temporary Staff Service)
บริการรับจ้างเหมาแรงงาน (Manpower Outsource Service)
อ่านต่อ  
 
บริการรับทำบัญชีเงินเดือน (Payroll Outsource Service)
บริการรับทำบัญชีเงินเดือน (Payroll Outsource Service)
บริษัทฯ มีการให้บริการรับทำบัญชีเงินเดือนเป็น 2 ลักษณะ
1. บริการจัดทำบัญชีเงินเดือน (Payroll Outside Service)

     เป็นการบริการรับจ้างทำบัญชีเงินเดือนให้กับลูกค้าในตำแหน่งงานที่ลูกค้าต้องการโดยนำข้อมูลการทำงานของพนักงานมาประมวลผลที่บริษัทฯ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารพร้อมเข้าบัญชีธนาคารของพนักงาน, ใบสลิปเงินเดือน, รายการส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10), ใบแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03), ใบแจ้งออกจากการเป็นผู้ประกัน (สปส.6-09), รายงานภงด1, ภงด 1ก. และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯยังให้บริการนำเช็คจ่ายเงินเดือนของลูกค้าส่งให้ธนาคาร, นำเช็คจ่ายเงินสมทบประกันสังคมและนำเช็คจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร้อมเอกสาร ภงด.1 อีกด้วย ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการจัดทำบัญชีเงินเดือนทั้งหมด บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและเอกสารทั้งหมดเป็นความลับ
2. บริการหน่วยงานทำเงินเดือน (Payroll Turnkey System Service)

     บริษัทฯ จะส่งทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำเงินเดือน พร้อมระบบการทำเงินเดือน และเครื่องบันทึกเวลาการทำงานเข้าไปทำงานเป็นแผนกเงินเดือนให้กับลูกค้า โดยจะมีการติดตั้งระบบบันทึกเวลาทำงาน (Time Attendance System) และระบบการคำนวณเงินเดือน (Payroll System) และวางระบบงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกเวลาการทำงานและการคำนวณเงินเดือนให้กับลูกค้า ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่ออกบัตรพนักงาน, ตรวจสอบเวลาการทำงานรายวันบันทึกการลางาน, บันทึกการทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด, คำนวณเงินได้และรายการหักต่างๆ ประมวลผลออกบัญชีเงินเดือนจนจบขั้นตอนการนำส่งเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารของพนักงานและดำเนินการออกเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


 
ทิตาราม กรุ๊ป.
9/47 ซอยรัชดาภิเษก 56 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 0-2831-7888 Fax. 0-2831-7831
2010 © Copyright. Thitaram Group. All rights reserved.