Reception ประจำ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64
เลขานุการผู้บริหาร ประจำ สนญ.ทิตาราม ซ. รัชดาภิเษก 58 (ก่อนถึงแยกประชานุกูล)
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ประจำ สนญ.ทิตาราม ซ.รัชดาภิเษก 58 (ก่อนถึงแยกประชานุกูล)
IT Support ประจำ สนญ.ทิตาราม ซ. รัชดาภิเษก 58 (ก่อนถึงแยกประชานุกูล)
จนท.บัญชีต้นทุนอาวุโส ประจำ ออฟฟิศอาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
Programmer ประจำ ออฟฟิศพหลโยธินซอย 8 (BTS อารีย์)
Reception ประจำ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (BTS เพลินจิต)
บริการรับทำบัญชีเงินเดือน (Payroll Outsource Service)
บริการรับฝากพนักงานทดลองงาน (Probation Staff Service)
บริการจัดหาพนักงานชั่วคราว (Temporary Staff Service)
บริการรับจ้างเหมาแรงงาน (Manpower Outsource Service)
อ่านต่อ  
 
บริการจัดหาพนักงานชั่วคราว (Temporary Staff Service)
บริการจัดหาพนักงานชั่วคราว (Temporary Staff Service)
     สำหรับลูกค้าที่มีความจำเป็นจะต้องการใช้พนักงานเป็นการชั่วคราวที่มีลักษณะงานเป็นโครงการ หรือมีระยะเวลาการทำงานแน่นอน เช่น งานป้อนข้อมูล, งานช่วยขาย หรืองานกิจกรรมส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้า
1. บริการพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว

     กรณีที่ตำแหน่งงานนั้น มีความต้องการจ้างงานที่กำหนดระยะเวลาได้ชัดเจน เช่น พนักงานธุรการ,พนักงานบัญชี, พนักงานขับรถ ฯลฯ

2. บริการพนักงานงานโครงการพิเศษ

     เช่น พนักงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย, พนักงานป้อนข้อมูลคอมพิวเตอร์, พนักงานช่วยต้อนรับในงานนิทรรศการ ฯลฯ
3. บริการพนักงานงานตามฤดูกาล

     เช่น พนักงานงานช่วยตรวจสอบคลังสินค้าสิ้นปี, พนักงานงานช่วยรับซื้อสินค้าที่เป็นผลผลิตการเกษตรตามฤดูกาล ฯลฯ
 
ทิตาราม กรุ๊ป.
9/47 ซอยรัชดาภิเษก 56 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 0-2831-7888 Fax. 0-2831-7831
2010 © Copyright. Thitaram Group. All rights reserved.