Reception ประจำ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64
เลขานุการผู้บริหาร ประจำ สนญ.ทิตาราม ซ. รัชดาภิเษก 58 (ก่อนถึงแยกประชานุกูล)
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ประจำ สนญ.ทิตาราม ซ.รัชดาภิเษก 58 (ก่อนถึงแยกประชานุกูล)
IT Support ประจำ สนญ.ทิตาราม ซ. รัชดาภิเษก 58 (ก่อนถึงแยกประชานุกูล)
จนท.บัญชีต้นทุนอาวุโส ประจำ ออฟฟิศอาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)
Programmer ประจำ ออฟฟิศพหลโยธินซอย 8 (BTS อารีย์)
Reception ประจำ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (BTS เพลินจิต)
บริการรับทำบัญชีเงินเดือน (Payroll Outsource Service)
บริการรับฝากพนักงานทดลองงาน (Probation Staff Service)
บริการจัดหาพนักงานชั่วคราว (Temporary Staff Service)
บริการรับจ้างเหมาแรงงาน (Manpower Outsource Service)
อ่านต่อ  
 
บริการรับจ้างเหมาแรงงาน (Manpower Outsource Service)
บริการรับจ้างเหมาแรงงาน (Manpower Outsource Service)
เป็นการให้บริการโดยตัดตอน (Outsource) ความรับผิดชอบในหน่วยงานหรือบางตำแหน่งงานที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งพนักงานจะถือว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถตกลงกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ หน้าที่ของพนักงาน ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจัดการร่วมกับบริษัทฯ ได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ มีขอบเขตการบริการที่น่าสนใจดังนี้
1.งานบริการสำนักงาน และงานธุรการทั่วไป
 • เลขานุการ, พนักงานบัญชี, พนักงานธุรการ, พนักงานป้อนข้อมูลคอมพิวเตอร์
 • พนักงานรับโทรศัพท์, พนักงานต้อนรับ, พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, พนักงานขับรถ
 • รับฝากพนักงานที่ต้องการจ้างนอกงบประมาณหรือนอกแผนกำลังคน

2. งานขายและงานแนะนำสินค้า
 • พนักงานขายสินค้าประจำห้างสรรพสินค้า
 • พนักงานแนะนำสินค้าในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

3.งานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
 • พนักงานการผลิต, พนักงานในห้องวิจัยทดลอง, พนักงานควบคุมคุณภาพ
 • พนักงานบรรจุหีบห่อ, พนักงานประกอบชิ้นงาน 
 • ช่างเทคนิค, วิศวกรโครงการ

4. Manufacturing Service
 • Production Operator, QC, QA, Filling & Packing operator.
 • Assembly or machine operator
 • Technician, Project Engineer, Line, Leader Production Supervisor

 
ทิตาราม กรุ๊ป.
9/47 ซอยรัชดาภิเษก 56 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 0-2831-7888 Fax. 0-2831-7831
2010 © Copyright. Thitaram Group. All rights reserved.